, , ,

සත් සුමිතුරන් සහ අතුරුදහන් වූ යුවතිය

රු300.00

  • Author: සුදත් රොහාන්
  • Secret Seven Mystery (by Enid Blyton)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Tharanga Publishers
  • First Edition 2006
  • ISBN 978-624-5576-20-3
  • 139 Pages

Out of stock

Author: සුදත් රොහාන්

Secret Seven Mystery (by Enid Blyton)  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Tharanga Publishers

First Edition 2006

ISBN 978-624-5576-20-3

139 Pages

 

නූල් කැබලි ප්‍රවේශමෙන් ගලවා ඉවත් කළ පීටර් පෙට්ටිය විවෘත කළා. මොන පුදුමයක්ද! ඒ් පෙට්ටිය ඇතුළෙ තිබුණේ නූල්වලින් මනාව ඔතන ලද තවත් කුඩා පෙට්ටියකි. පීටර් ඒ් පෙට්ටියත් විවෘත කළා. ඒ්ක ඇතුළෙ තිබුණේ ප්‍රමාණයෙන් ඊටත් කුඩා තවත් පෙට්ටියක් පමණකි.

 

#SathSumithuranSahaAthurudahanVuYuvathiya #SudathRohan #SinhalaParivarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.139 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සත් සුමිතුරන් සහ අතුරුදහන් වූ යුවතිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *