,

මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

රු45.00

  • Author : දීපිකා බමුණුආරච්චි 
  • Publisher : Smart Print 
  • Seventy 2021
  • ISBN 978-955-7887-07-4
  • 45 Pages

Availability: 4 in stock

Spread the love

Author : දීපිකා බමුණුආරච්චි 

Publisher : Smart Print 

Seventy 2021

ISBN 978-955-7887-07-4

45 Pages

“ මේ උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, පින්වත් ඔබ නිවැරදිව ජීවිතයට එකතු කරන්නේ නම්, සෑම නිමේෂයකදීම, නිවනට පක්ෂ වෙන්නා වූ සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් සියල්ලම ඔබ තුලින් ලියලා වැඩෙනු ඇත.”

#MaharahathunWediMagaOsse #DeepikaBamunuArachchi #Sinhalapoth 

 

Weight 0.053 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය”

Your email address will not be published.