,

මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

රු45.00

  • Author : දීපිකා බමුණුආරච්චි 
  • Publisher : Smart Print 
  • Seventy 2021
  • ISBN 978-955-7887-07-4
  • 45 Pages

Out of stock

Author : දීපිකා බමුණුආරච්චි 

Publisher : Smart Print 

Seventy 2021

ISBN 978-955-7887-07-4

45 Pages

“ මේ උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, පින්වත් ඔබ නිවැරදිව ජීවිතයට එකතු කරන්නේ නම්, සෑම නිමේෂයකදීම, නිවනට පක්ෂ වෙන්නා වූ සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් සියල්ලම ඔබ තුලින් ලියලා වැඩෙනු ඇත.”

#MaharahathunWediMagaOsse #DeepikaBamunuArachchi #Sinhalapoth 

 

Weight 0.053 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *