, , ,

4 ගණිතය ගුණ කිරීම හා බෙදීම වැඩ පොත

රු150.00

  • Author : උපේක්ෂා රණසිංහ
  • Publisher :  Agasara Publishers
  • First Edition 2020
  • 48  Pages

Out of stock

Author : උපේක්ෂා රණසිංහ

Publisher :  Agasara Publishers

First Edition 2020

48  Pages

 

#4GanithayaGunaKireemaHaBedeemaWedapotha #UpekshaRanasinghe #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.127 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “4 ගණිතය ගුණ කිරීම හා බෙදීම වැඩ පොත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *