, , ,

4 ගණිතය ගුණ කිරීම හා බෙදීම වැඩ පොත

රු150.00

  • Author : උපේක්ෂා රණසිංහ
  • Publisher :  Agasara Publishers
  • First Edition 2020
  • 48  Pages

Availability: 2 in stock

Spread the love

Author : උපේක්ෂා රණසිංහ

Publisher :  Agasara Publishers

First Edition 2020

48  Pages

 

#4GanithayaGunaKireemaHaBedeemaWedapotha #UpekshaRanasinghe #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.127 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “4 ගණිතය ගුණ කිරීම හා බෙදීම වැඩ පොත”

Your email address will not be published.