,

ස්වර්ණවන්නියේ වල්ලි අම්මලා

රු1,000.00

  • Author : සයිමන් නවගත්තේගම
  • Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 
  • Edition  2020
  • ISBN  978-955-677-243-2
  • 248 Pages 

Availability: 1 in stock

Author : සයිමන් නවගත්තේගම

Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 

Edition  2020

ISBN  978-955-677-243-2

248 Pages 

රත්නවල්ලි හීන දෙව්දුවගේ ඇඟෙන් වහනය වූ සමන්පිච්ච මල් සුවඳ හා සසඳනා විට නාඹර වියේ ඒ කාලේ තමන්ගේ දෑත බාහු අතර සිරවුණු ගමේ කෙල්ලන්ගෙන් වැඩි ම වුණොත් පිට වුණේ පොඩි වී ගිය සැවැන්දරා ලවන් සුවඳක් තරමේ කිරි පිඳුණු අස්වැන්න පවනක් පමණකි.

#SwarnawanniyeWalliAmmala  #SaimanNawagaththegama #SinhalaPoth 

Weight 0.293 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ස්වර්ණවන්නියේ වල්ලි අම්මලා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *