, , , , ,

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ජය ගනිමු

රු2,450.00

 

  • පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර පාඩමෙන් පාඩමට + විශේෂිත ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්නෝත්තර ඉලක්කගත මෙහෙයුම +2021 සඳහා ඉලක්ක මෙහෙයුම් ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය 05 + ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අනුමාන පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් ඉලක්ක ප්‍රශ්න 1000 + 1998 සිට පසුගිය වසර 23 ක විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු + ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අනුමාන ගණිතය ගැටලු 1600
  • මිල – රු. 2450/=

Out of stock

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර පාඩමෙන් පාඩමට + විශේෂිත ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්නෝත්තර ඉලක්කගත මෙහෙයුම +2021 සඳහා ඉලක්ක මෙහෙයුම් ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය 05 + ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අනුමාන පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් ඉලක්ක ප්‍රශ්න 1000 + 1998 සිට පසුගිය වසර 23 ක විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු + ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අනුමාන ගණිතය ගැටලු 1600

මිල – රු. 2450/=

 

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර පාඩමෙන් පාඩමට

 Author : නාමල් රත්නායක 

Publisher :  Agasara Publishers

First Edition 2021

 136  Pages  

 

 #PasugiyaVibhagaPrashnoththaraPadamenPadamata #NamalRathnayake #SinhalaPoth #OnlineBooks 

 

2021 සඳහා ඉලක්ක මෙහෙයුම් ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය 05

 Author :  වාසනා අබේගුණවර්ධන

Publisher :  Agasara Publishers

 #2021SandahaIlakkaMeheyumPrashnoththarakattalaya05 #WasanaAbegunawardhana  #SinhalaPoth #OnlineBook

 

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අනුමාන පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් ඉලක්ක ප්‍රශ්න 1000

 Author :  වාසනා අබේගුණවර්ධන

Publisher : Agasara Publishers

  First Edition 2020

112  Pages   

 

 #ShishyathwaVibhagayataAnumanaParisarayaAshrithaKriyakarakamIlakkaprashna1000 #WasanaAbegunawardhana  #SinhalaPoth #OnlineBooks 

1998 සිට පසුගිය වසර 23 ක විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු

 Author :  ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

Publisher :  Agasara Publishers

 First Edition 2021

 336  Pages  

 

 #1998SitaPasugiyaWasara23kaVibhagaPrashnapathraSahaPilithuru #SriLankaVibhagaDeparthamenthuwa #SinhalaPoth #OnlineBooks

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අනුමාන ගණිතය ගැටලු 1600

  Author :  විනී රූපසිංහ

 Publisher : Agasara Publishers  

First Edition 2020 

200  Pages  

 

 #ShishyathwaVibhagayataAnumanaGanithayaGatalu1600 #VineeRoopasinghe #SinhalaPoth #OnlineBooks 

 

Weight 2.496 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ජය ගනිමු”

Your email address will not be published. Required fields are marked *