,

ලෝකෝපකාරය ලිහිල් වදනින්

රු250.00

  • Author : රනස්ගල්ලේ හිමිසඳු 
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • First Edition 2015
  • ISBN 978-955-084-104-2
  • 128 Pages

Out of stock

Author : රනස්ගල්ලේ හිමිසඳු 

Publisher : Samanthi Publisher

First Edition 2015

ISBN 978-955-084-104-2

128 Pages

සිරිසර ගුණැති මහ                                                                                                                                                                                        නැණ තෙදින් සිටි පරසිඳු                                                                                                                                                                             සිරි පිරි තොටගමුවෙ                                                                                                                                                                                වෙහෙර බොහො කල් වැඩ සිටි 

කෙළවර කළෙ මෙ පොත                                                                                                                                                                         පුර සතවක පිරිසිරි                                                                                                                                                                         පරපුරෙ වණිජ කුල                                                                                                                                                                                  රණස්ගලු තෙර සාමින්     

Lokopakaraya #RanasgalleHimiSandu #SinhalaPoth                                                                                                                                                                                

Weight 0.156 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලෝකෝපකාරය ලිහිල් වදනින්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *