, ,

මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 4

රු400.00

  • Author: කේ.ජී. කරුණාතිලක
  • Montha Kristho  ( by Alexandre Dumas  ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher : Dayawansha Jayakody & Company
  • Second Print 1999
  • ISBN 955-551-155-1
  • 359 Pages

Out of stock

Author: කේ.ජී. කරුණාතිලක

Montha Kristho  ( by Alexandre Dumas  ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher : Dayawansha Jayakody & Company

Second Print 1999

ISBN 955-551-155-1

359 Pages

 

ඇලෙක්සන්ද්ර දියුමා ගේ “මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා” නමැති දීර්ඝ රස වෑහෙන නව කථාවේ මේ සතර වන වෙළුම. දූරාචාරී අතීතයේ වැළලූ ඇට සැකිලි මතු වීමෙන් හට ගත් සැක ශංකාදියෙන් හා භය සන්ත්‍රාසාදියෙන්, පාඨකයා සසල කරවා ලොමුදැහැ ගන්වන සුලු ය.

#MonthaKristhoSituvaraya4 #KGKarunathilaka #SinhalaPoth #ParivarthanaPoth #OnlineBooks

 

 

Weight 0.234 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මොන්ත ක්‍රිස්තෝ සිටුවරයා 4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *