,

ජනවහර

රු200.00

Author :මහින්ද කුමාර දළුපොත 

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : FIrst Edition 2015

ISBN : 978-955-677-458-0

Pages : 88

Availability: 3 in stock

Author :මහින්ද කුමාර දළුපොත 

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : FIrst Edition 2015

ISBN : 978-955-677-458-0

Pages : 88

ලිඛිත සිංහල භාෂාවට ස්ථිර අනන්‍යතාවක් ඇත. එහෙත්, ජනවහරට එවැන්නක් නැත. පළාතින් පළාතට, රැකියාවෙන් රැකියාවට මේ වෙනස්කම් දැකගත හැකි ය. එලෙසම භාවිත සම්මතයන්ට අනුව වාග් සම්ප්‍රදාය ගොඩනැඟී ඇත. 

මේ කුඩා පුස්තිකාවේ අරමුණ එලෙස අප අතරින් ගිලිහී යන ජනවහර පිළිබඳ ව අවබෝධයක් ලබා දීම ය. එය ඉතා දිගු වෙහෙසකර වෑයමකි.

පාසල් දරුවන් හා වෙනත් තරග විභාග අවශ්‍යතා සඳහා උචිත වන ලෙස මේ ‘ජනවහර’ පුස්තිකාව සම්පාදනය කර තිබෙන වග සැලකුව මනා ය.

#Janawahara #MahindaKumaraDalupotha

Weight 0.112 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජනවහර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *