, , ,

ලෝවැඩ සඟරාව අරුත් සහිත

රු250.00

  • Author : රුවන් රත්නායක
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • First Edition 2011
  • ISBN 978-955-0084-34-0
  • 92 Pages

Availability: 2 in stock

Author : රුවන් රත්නායක

Publisher : Samanthi Publisher

First Edition 2011

ISBN 978-955-0084-34-0

92 Pages

නො දැනෙනුවන් හට පව් පින් නියම                         කොට                                                                       

බඳ ලෝ වැඩ සඟරා පිනෙහි හැම                                  විට   

ලද සැපතින් තොර නොව ලැබ නිති                            පිහිට                                                                             

වැඳ සව්සත සැනසේත්වා මොක්                                 පුරට

 

වීදාගම වෙහෙරෙහි නෙත් තෙරිදු                                සඳ     

සදා සරණව පැවසූ මෙත් සිතින්                                  නඳ                                                                               

බාදා නැතිව මොක් දැකුමට බඳි මෙ                             පද                                                                                   

පාදා සතන් සිත් පවතීවා                                          නිබඳ

#LoWedaSagarawa #WidagamaMytreeMahaHimiyo #SinhalaPoth #LoWadaSagarawa #LoWadaSagarawa

Weight 0.120 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලෝවැඩ සඟරාව අරුත් සහිත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *