, ,

හින් දොස් මාලේ

රු900.00

  • Author : සේපාලී මායාදුන්නේ 
  • Publisher : MusesBook Publishers
  • First Edition 2021
  • ISBN 978-624-5579-01-3
  • 495 Pages

Out of stock

Author : සේපාලී මායාදුන්නේ 

Publisher : MusesBook Publishers

First Edition 2021

ISBN 978-624-5579-01-3

495 Pages

“ අවසර… මා මුණගැහෙන්ඩ ආ පනික්කි කොලුවාට මහ අදිකාරම විද මැරුවා…”                                                                                    

“ කුමටද පනික්කි කොලුවා කුමාරිහාමි මුණගැහෙන්ට ආවෙ…? ”

“ අවසර… මගේ පියාණන්ගේ තුන් මහේ දානයට බෙර වයන්ටයි…”

“ හැබෑද මහ අදිකාරම…? ”

“ එහෙමයි…

හෑමදාම පාන්දර ජාමෙ පනික්කි කොලුවා කුමාරිහාමි මුණගැහෙන්ඩ එන්නෙ බෙර වයන්ටයි…”

#HeenDosMale #SepaliMayadunne #SinhalaPoth 

Weight 0.593 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හින් දොස් මාලේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *