, , ,

හත්පෙති මල

රු200.00

  • Author: දැදිගම වී.රුද්‍රිගු
  • Rainbow-Flower (by Valentin Katayev ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Susara Publishers
  • Ninth Batch 2019
  • ISBN 978-955-006-552-3
  • 48 Pages

Out of stock

Author: දැදිගම වී.රුද්‍රිගු

Rainbow-Flower (by Valentin Katayev ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Susara Publishers

Ninth Batch 2019

ISBN 978-955-006-552-3

48 Pages

 

 

 

#HathpethiMala #DadigamaVRudrigo #SinhalaPoth #ParivarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.073 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හත්පෙති මල”

Your email address will not be published. Required fields are marked *