,

සිරිත් මල්දම

රු100.00

  • සිරිත් මල්දම     
  • Author : ලක්ෂපතියේ සමාධි මෙහෙණිය 
  • Publisher : Buddhist Cultural Center
  •  Second Batch  2010
  • ISBN 978-955-663-133-3
  •  48 Pages                                          

Out of stock

සිරිත් මල්දම     

Author : ලක්ෂපතියේ සමාධි මෙහෙණිය 

Publisher : Buddhist Cultural Center

 Second Batch  2010

ISBN 978-955-663-133-3

 48 Pages

#SirithMalDama #LakshapathiyeSamadiMeheniyo #Sinhalapoth                                                                                                                                                         

Weight 0.077 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිරිත් මල්දම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *