, , ,

වැඩ බැරි දාස හරිතපුරයේ

රු900.00

  • Author: මහින්ද සෙනරත් ගමගේ
  • (by Nicolai Nosaw) ළමා කෘතියක සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Sayuri Publishers
  • First Edition 2018
  • ISBN 978-955-1889-71-03
  • 123 Pages

Availability: 1 in stock

Author: මහින්ද සෙනරත් ගමගේ

(by Nicolai Nosaw) ළමා කෘතියක සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Sayuri Publishers

First Edition 2018

ISBN 978-955-1889-71-03

123 Pages

 

වැඩබැරි සහ යාළුවන් පිරිස බැලුමකින් සිදු කළ ගුවන් ගමන අනතුරකින් නිමා වුණා. ඔවුන් ඇඳ වැටුණේ හරිතපුරයටයි.

මේ පොතේ එන්නේ හරිතපුරයේ ඔවුන් ගතකළ කාලය ගැනයි.

 

#WedaBariDasaHarithapuraye #MahindaSenarathGamage #SinhalaPoth #ParivarthanaPoth #OnlineBooks

 

 

 

Weight 0.429 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වැඩ බැරි දාස හරිතපුරයේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *