,

වංසකතාවල නොකිවෙන ශිලාලිපිවලින් හෙළිවන ලංකා ඉතිහාසය

රු480.00

  • Author : ඒ. එම්.කරුණාරත්න 
  • Publisher : Dayawansa Jayakody Publisher
  • First Edition 2012
  • ISBN 978-955-551-950-2
  • 359 Page

Out of stock

Spread the love

Author : ඒ. එම්.කරුණාරත්න 

Publisher : Dayawansa Jayakody Publisher

First Edition 2012

ISBN 978-955-551-950-2

359 Page

 

නැට්ටුවක් කන්ද ශිලා ලිපිය. I.C. අංක 166 ප්‍රමුඛ නන්දිකගේ පුත්‍ර ප්‍රමුඛ මිත්‍රගේ මහා සුදස්සන (නම්) ලෙන ආවාවූත් සතර දිග (වඩිනා) සංඝයාට දෙන ලදී. 

( මහා සෙනවි නන්දමිත්‍ර (නන්දමිත්‍ර යෝධයා) ගේ ශිලා ලිපිවලින් එකක්. ඔහුටම ආවේණි වූ ලාංජනයක්ද එහි දැක්වේ.)

 

#WanshaKathawalanokiwenaShilalipiwalinHeliwanaLankaIthihasaya #AMKarunarathne #SinhalaPoth #SriLankaweIthihasaya

Weight 0.424 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වංසකතාවල නොකිවෙන ශිලාලිපිවලින් හෙළිවන ලංකා ඉතිහාසය”

Your email address will not be published.