,

වංසකතාවල නොකිවෙන ශිලාලිපිවලින් හෙළිවන ලංකා ඉතිහාසය

රු480.00

  • Author : ඒ. එම්.කරුණාරත්න 
  • Publisher : Dayawansa Jayakody Publisher
  • First Edition 2012
  • ISBN 978-955-551-950-2
  • 359 Page

Out of stock

Author : ඒ. එම්.කරුණාරත්න 

Publisher : Dayawansa Jayakody Publisher

First Edition 2012

ISBN 978-955-551-950-2

359 Page

 

නැට්ටුවක් කන්ද ශිලා ලිපිය. I.C. අංක 166 ප්‍රමුඛ නන්දිකගේ පුත්‍ර ප්‍රමුඛ මිත්‍රගේ මහා සුදස්සන (නම්) ලෙන ආවාවූත් සතර දිග (වඩිනා) සංඝයාට දෙන ලදී. 

( මහා සෙනවි නන්දමිත්‍ර (නන්දමිත්‍ර යෝධයා) ගේ ශිලා ලිපිවලින් එකක්. ඔහුටම ආවේණි වූ ලාංජනයක්ද එහි දැක්වේ.)

 

#WanshaKathawalanokiwenaShilalipiwalinHeliwanaLankaIthihasaya #AMKarunarathne #SinhalaPoth #SriLankaweIthihasaya

Weight 0.424 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වංසකතාවල නොකිවෙන ශිලාලිපිවලින් හෙළිවන ලංකා ඉතිහාසය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *