රජයේ පුස්තකාලයාධිපති තරග විභාග අත්පොත

රු250.00

  • Author : දුලන්ජලී බණ්ඩාර
  • Publisher : Nalin Publishers
  • First Edition 2018
  • ISBN 978-955-4005-06-8
  • 87 Pages

Out of stock

Author : දුලන්ජලී බණ්ඩාර

Publisher : Nalin Publishers

First Edition 2018

ISBN 978-955-4005-06-8

87 Pages

 

රජයේ පුස්තකාලයාධිපති III ශ්‍රේණියේ බඳවා ගැනීමේ විභාගයේ පුස්තකාල විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වන ලෙස මෙම කෘතිය නිර්මාණය විය. එමෙන්ම මෙය පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යාව හදාරණ විද්‍යාර්ථීන්ගේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට ද පිටුවහලක් වනු ඇත.

#RajayePusthakalayadipathiTharagaVibhagaAthpotha #DulanjaleeBandara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.118 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රජයේ පුස්තකාලයාධිපති තරග විභාග අත්පොත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *