, , ,

යේසුස් නම් වූ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා

රු550.00

  • Author: ආනන්ද අමරසිරි
  • Jesus The Son Of Man ( by Gibran Kahlil Gibran ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher: Nalin Publishers
  • Second Batch 2019
  • ISBN 978-955-4005-13-6
  • 188 Pages

Availability: 2 in stock

Author: ආනන්ද අමරසිරි

Jesus The Son Of Man ( by Gibran Kahlil Gibran ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher: Nalin Publishers

Second Batch 2019

ISBN 978-955-4005-13-6

188 Pages

 

අප වසන්තයේ පළමු මල කොයි අත යන්නේ ද? ඔබ යළිත් මෙහි නො එත් ද? ඔබේ පිච්ච මල යළිත් අප සොයා එන්නේ ද? අප මාවත් අසල ඔබේ රත් පැහැ මල් යළි නො පිපෙයි ද,  පවසනු වස් අපට අප මුල් ගැඹුරේ ඇති බව නිම් නැති අප හුස්ම සදා අහසට නඟින බව?

#YesusNamVuManushyaPuthraya #AnandaAmarasiri #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.234 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “යේසුස් නම් වූ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *