,

මහ කසුබ් හිමි

රු200.00

  • Author: ජයසේන ජයකොඩි
  • Publisher: Godage Publishers
  • Second Batch 2016
  • ISBN 978-955-30-3838-8
  • 104 Pages

Availability: 3 in stock

Author: ජයසේන ජයකොඩි

Publisher: Godage Publishers

Second Batch 2016

ISBN 978-955-30-3838-8

104 Pages

 

න තේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ – සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ

තිට්ඨන්ති චිත්‍රානි තථෙව ලෝකේ -අන්ථෙත්ථ ධීරා විනයන්ති ඡන්දං

“ලෝකයෙහි විචිත්‍ර දෑ (රූපාදී කාම වස්තු) ඇත. කාමය නම් ඒවා කෙරෙහි මිනිසාගේ සිතෙහි පහළ වන සංකල්ප රාගයයි. එනම් ඡන්ද රාගය යි. විචිත්‍ර දර්ශන, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ තිබියේවා එහෙත් නුවණැත්තෝ ඒ කෙරෙහි වන ඡන්ද රාගය දුරුකර ගනිත්.”

 

#MahaKasubHimi #JayasenaJayakodi #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.150 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මහ කසුබ් හිමි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *