, , , , ,

මනුසත් උයන

රු500.00

  • Author: එස්.එම්.බන්දුසීල
  • The Human Zoo (by Desmond Morris) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: S&T Group
  • Sixth Batch: 2022
  • ISBN 978-955-1080-44-0
  • 192 pages

Out of stock

Author: එස්.එම්.බන්දුසීල

The Human Zoo (by Desmond Morris) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: S&T Group

Sixth Batch: 2022

ISBN 978-955-1080-44-0

192 pages

 

නිරුවත් වානරයා ලියමින් මිනිසා වෙත නිර්දය බැල්මක් හෙලූ මොරිස් මනුසත් උයන තුළින් මිනිස් සමාජ විද්‍යාත්මක විසදුමකට ලක් කරයි.මනුසත් උයන ඔබේ සිත පුළුල් නිම් වළලු කරා ගෙන යන ඔබේ බුද්ධිය කිති කවන විචක්ෂණ කෘතියකි. 

#ManusathUyana #SMBanduseela #DesmondMorris #NakedApe #SMBanduseela #VidyaPrabanda#SinhalaPoth

 

Weight 0.231 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මනුසත් උයන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *