, , , ,

මනස පුහුණු කිරීම

රු480.00

  • Author : ලීලානන්ද ගමාච්වි
  • Mind Training (by Victor G.Rosain) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya
  • Third Batch 2018
  • ISBN 978-955-138-744-0
  • 188 Pages

Out of stock

Author : ලීලානන්ද ගමාච්වි

Mind Training (by Victor G.Rosain) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya

Third Batch 2018

ISBN 978-955-138-744-0

188 Pages

 

සංවර්ධනය මේ ග්‍රන්ථයෙහි අරමුණ වේ. ඔබ සෞඛ්‍ය දියුණු කර ගැනීම ගැන, ආත්ම විශ්වාසය පුහුණූ කර ගැනීම ගැන, සිතෙහි එකඟකම ඇති කර ගැනීම ගැන, ආකර්ෂණිය භාවය සහ චරිත වර්ධනය ගැන, ආත්ම පරිපූර්ණ කර ගැනීම ගැන, සමස්ත ජීවිත සාර්ථකත්වය සහ සනාතන සංතුෂ්ටිය ගැන, උනන්දු වන්නෙහි නම්, මේ කෘතිය ඒ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබට උදව් වෙයි.

 

#ManasaPuhunuKireema #LeelanandaGamachchi #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.197 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මනස පුහුණු කිරීම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *