, , ,

බෝල කුක්කෝ

රු300.00

  • Author : සඳ උත්පලාවී
  • Publisher : Thrimana Puiblishers
  • First Edition 2020
  • ISBN 978-624-5533-00-8
  • 24 Pages

Availability: 10 in stock

Author : සඳ උත්පලාවී

Publisher : Thrimana Puiblishers

First Edition 2020

ISBN 978-624-5533-00-8

24 Pages

 

“පෙරලි පෙරලි දුවන්නේ

නකුට වනල නටන්නේ

බව් බව් බව් කියන්නේ

බෝල කුක්කො තමයිනේ”

ඔව් ඔව් ඔව්, මේ ඒ් බෝල කුක්කෝ තමයි!

#BolaKukko #SadaUthpalawee #LamaPoth

Weight 0.079 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බෝල කුක්කෝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *