, ,

බණ කථා සාහිත්‍යය

රු350.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • Publisher : Sarasa Publisher
  • Eight Batch 2018
  • ISBN : 978-955-0201-75-4
  • 195 Pages

Out of stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

Publisher : Sarasa Publisher

Eight Batch 2018

ISBN : 978-955-0201-75-4

195 Pages

” ජාතක පොත විචාර බුද්ධියෙන් කියවීමෙන් අත්දැකීම් ලබා වඩාත් හොඳ තැන්පත් නුවණැත්තකු වන අතර හොඳ නවකථා කියවීමෙන් ලබන රසාස්වාදයට ළංවන ආස්වාදයක් ද ලැබීය හැකි ය. දෙසීයක් අවුරුද්දක් ජීවත්වීමෙන් ලැබිය හැකි අත්දැකීමටත් මානව චරිතය පිළිබඳ දැනුමටත්, තැන්පත් නුවණටත් වැඩි ඇත්දැකීමක්, මානව චරිත දැනුමක් හා තැන්පත් නුවණක් ද ජාතක පොත උගැන්මෙන් ලැබිය හැකි ය.”

-ජාතක කතා විමසුම-

#BanaKathaSahithyaya #MartinWickramasinghe #SinhalaPoth

Weight 0.235 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බණ කථා සාහිත්‍යය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *