, , ,

නන්ද හා සරණ

රු375.00

  • Author : අනුල ද සිල්වා
  • Publisher :M.D Gunasena Publishers
  • Seventh Batch 2021
  • ISBN : 978-955-21-2293-4
  • 140 Pages

Availability: 4 in stock

Author : අනුල ද සිල්වා

Publisher :M.D Gunasena Publishers

Seventh Batch 2021

ISBN : 978-955-21-2293-4

140 Pages

අඳුර පළවා හරිමින් හිරු රැස් යාන්තමට ගලා එමින් තිබිණ. අමුතුම මල් සුවදක් හමා ගියේය. පිච්ච මල් සුවඳ, ඇට්ටේරියා මල් සුවඳ, රෑදේවි මල් සුවඳ, සේපාලිකා මල් සුවඳට හෝ හාතාවාරියා මල් සුවඳට වඩා එය වෙනස් සුවඳකි. සුවඳ හමා ආවේ බෝමළුව දෙසිනි.

#NandaHaSarana #AnulaDeSilva #SinhalaPoth

Weight 0.149 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නන්ද හා සරණ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *