, , ,

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය A/L

රු200.00

  • Author :  මහේෂ් කොඩිතුවක්කු
  • Publisher :  Agasara Publishers
  • 54  Pages

Availability: 2 in stock

Author :  මහේෂ් කොඩිතුවක්කු

Publisher :  Agasara Publishers

54  Pages

 

#ThorathuruHaSannivedanaThakshanayaAL #MaheshKodithuwakku #OnlineBooks   

Weight 0.130 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය A/L”

Your email address will not be published. Required fields are marked *