, , , , , ,

ජමිලා

රු600.00

  • Author: දැදිගම වී. රුද්රිගු 
  • Jamila (by Chingiz Aitmatov) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher :Susara Publisher 
  • First Edition 2017
  • ISBN 978-955-676-503-8
  • 207 Pages

Out of stock

Author: දැදිගම වී. රුද්රිගු 

Jamila (by Chingiz Aitmatov) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher :Susara Publisher 

First Edition 2017

ISBN 978-955-676-503-8

207 Pages

චින්ගීස් අයිත්මාතව්ගේ නවකතාවල ඒන අල්තීනායි වැනි චරිත සුප්‍රසිද්ධය. සෝවියට් ආණ්ඩුබලය පිහිටුවීමෙන් පසු මැද ආසියාවේ ඇති වූ පරිවර්තනය ගැනද නව අවස්ථා ගැනද මෑතක් වන තුරු වැඩවසම් හා රදළ ක්‍රමයට අයත් වහල් සිරිත්වලට යට වී සිටි මිනිසුන් ඒවාට එදිරිව නැගී සිට පෙන් වූ ආධ්‍යාත්මික බලය ගැනද ඔහුගේ චරිත කියාපායි. 

#Jamila #DadigamaVRodrigo #ParivarthanaNawakatha 

Weight 0.297 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජමිලා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *