, , ,

කර්මක්ෂය

රු650.00

  • Author: ලසිත් රවීන් උමගිලිය
  • Publisher: Prathibha Publisher 
  • Secound Batch 2020
  • ISBN 978-624-5152-14-8
  • 286 Pages

Availability: 3 in stock

Author: ලසිත් රවීන් උමගිලිය

Publisher: Prathibha Publisher 

Second Batch 2020

ISBN 978-624-5152-14-8

286 Pages

“ විමුක්තිය ලැබීම සඳහා කර්මක්ෂය කළ යුතු නැත. කර්ම ඉතිරි වූවද තෘෂ්ණා ක්ෂය කිරීම තුළින් විමුක්තිය ලද හැකිය. 

                                                                                                                               – බුදුරජාණන් වහන්සේ –

“සත්‍ය ප්‍රබන්ධයට වඩා ප්‍රබලය. භයානකය. නමුත් සත්‍ය සහ ප්‍රබන්ධ එකිනෙක මුසු වූ විට එය අතිශය භයානකය.”

                       

                                                                                                                                 – ලසිත් රවීන් උමගිලිය –

 

#Karmaksha #LasithRaveenUmagiliya # Sinhalapoth SinhalaNawakatha

Weight 0.120 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කර්මක්ෂය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *