,

උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය (නව නිර්දේශය )12 වසර

රු950.00

  • Author : බන්දුසේන සිරිවර්ධන
  • Publisher : Author Publication
  • First Edition 2018
  • ISBN : 978-955-42507-2-7
  • 365 Pages

Availability: 1 in stock

Spread the love

Author : බන්දුසේන සිරිවර්ධන

Publisher : Author Publication

First Edition 2018

ISBN : 978-955-42507-2-7

365 Pages

 

#UsasPelaGinumkaranayaNawaNirdeshaya12wasara #BandusenaSiriwardhana #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.724 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය (නව නිර්දේශය )12 වසර”

Your email address will not be published.