,

උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය (නව නිර්දේශය )12 වසර

රු950.00

  • Author : බන්දුසේන සිරිවර්ධන
  • Publisher : Author Publication
  • First Edition 2018
  • ISBN : 978-955-42507-2-7
  • 365 Pages

Out of stock

Author : බන්දුසේන සිරිවර්ධන

Publisher : Author Publication

First Edition 2018

ISBN : 978-955-42507-2-7

365 Pages

 

#UsasPelaGinumkaranayaNawaNirdeshaya12wasara #BandusenaSiriwardhana #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.724 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය (නව නිර්දේශය )12 වසර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *