,

උපන්දාසිට

රු550.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 
  • Publisher : Sarasa Publisher
  • Twenty Batch 2019
  • ISBN 978-955-0201-860
  • 372 Pages

Out of stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 

Publisher : Sarasa Publisher

Twenty Batch 2019

ISBN 978-955-0201-860

372 Pages

උපන්දා සිට ගැමි පරිසරය වික්‍රමසිංහ කෙරෙහි පැවැත් වූ බලයත් ඒ පරිසරයෙහි බැසගත් මුදුන් මුල ඇති ඔහුගේ චරිතය හැම ආපදාවන්ට ඔරොත්තු දෙන දැඩි ශක්තියක් ලැබූ සැටින් ඔහු මේ පොතින් ව්‍යක්ත ලෙස නිරූපණය කරන්නේ තමා කළ පින් පව් නොසඟවා කියන මමත්වයෙන් තොර දරුවකු ලෙසිනි. 

#UpandaSita #MartinWickramasinghe #Sinhalapoth

Weight 0.460 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උපන්දාසිට”

Your email address will not be published. Required fields are marked *