,

ඊපොස් හෙවත් ගිනි කුරුල්ලා

රු250.00

  • Author : තත්සරණි සතරසිංහ 
  • Adam Blade Epos – The Flame Bird (by Beast Quest) මෙම ⁣කෘතියේ සඅංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • First Edition 2013
  • ISBN : 978-955-0084-69-2
  • 88 Page 

Out of stock

Author : තත්සරණි සතරසිංහ 

Adam Blade Epos – The Flame Bird (by Beast Quest) මෙම ⁣කෘතියේ සඅංහල පරිවර්තනයකි

Publisher : Samanthi Publisher

First Edition 2013

ISBN : 978-955-0084-69-2

88 Page 

ඊපොස් නැමැති ගිනි කුරුල්ලා බෑවුමක් වෙත ඉගිල ආවා. ඇයගේ රතුපාට දෑසේ ති⁣බූණේ කෝපයක්. ඇය යෝධ හොට විවර කළා. 

අනතුරුව…

ගිනි කුරුල්ලා සෙමින් සෙමින් ඉදිරියට පැමිණියා.

ඒ…

ටොම් ව කැබලි කැබලිවලට ඉරා දමන අදහසින්. 

#EposHewathGiniKurulla #ThathsaraniSatharasinghe #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana

 

Weight 0.175 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඊපොස් හෙවත් ගිනි කුරුල්ලා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *