,

අපේ කෙම් පහන් – ජාතික උවදුරක් වූ මැහිතෙල් වස විසෙන් අත්මිදීමට

රු350.00

Author :මහින්ද කුමාර දළුපොත 

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : First Edition 2011

ISBN :978-955-677-090-2

Pages : 175

Out of stock

Author :මහින්ද කුමාර දළුපොත 

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : First Edition 2011

ISBN :978-955-677-090-2

Pages : 175

අපේ කෙම් පහන් විදුහුරු භාවිතාවකි. එය ගොයම් ගසට කළ සංස්කෘතික හා සාම්ප්‍රදායික සත්කාරයකි. යල-මහ දෙකන්නයේ පරපුරින් පරපුර පවත්වාගෙන ආ කෙම් පහන් අත්දැකීම් අද දවසට වඩා වුවමනා වේ. ඒ උග්‍ර විෂ රසායනික උවදුරින් අත්මිඳීම සඳහා ය. ඕනෑ ම අයෙකුට වී වගාවේ දී ප්‍රායෝගික ලෙස භාවිතයට ගත හැකි කෙම් පහන් පිළිබඳ තොරතුරු මේ කෘතිය මඟින් හෙළිදරව් කෙරේ. 

#ApeKemPahan #MahindaKumaraDalupotha

Weight 0.211 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අපේ කෙම් පහන් – ජාතික උවදුරක් වූ මැහිතෙල් වස විසෙන් අත්මිදීමට”

Your email address will not be published. Required fields are marked *