, , ,

සැබෑ මිනිසකුගේ කථාව

රු500.00

  • සැබෑ මිනිසකුගේ කථාව
  • Author : දැදිගම වී රුර්‍දගු
  • A Story of a Real Man (by Boris Polevoi) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය…
  • Publisher: Agahas Publishers
  • First Edition 2019
  • ISBN 978-955-3609-33-5
  • 231 Pages

Out of stock

Spread the love

සැබෑ මිනිසකුගේ කථාව

Author : දැදිගම වී රුර්‍දගු

A Story of a Real Man (by Boris Polevoi) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය…

Publisher: Agahas Publishers

First Edition 2019

ISBN 978-955-3609-33-5

231 Pages

 

#SabaMinisakuge Kathawak #BorisPolevoi #DadigamaVRudrigu #Parivarthana

Weight 0.318 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සැබෑ මිනිසකුගේ කථාව”

Your email address will not be published.