, ,

බිහිසුණු ළමා කොල්ලය

රු400.00

  • Author : ඩී.ඇම් කරුණාරත්න
  • Kidnapped (by Robert Louis Stevenson )කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher : Udaya Printers &Publishers
  • New Batch 2018
  • ISBN 955-9346-29-6
  • 182 Pages

Out of stock

Author : ඩී.ඇම් කරුණාරත්න

Kidnapped (by Robert Louis Stevenson )කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය

Publisher : Udaya Printers &Publishers

New Batch 2018

ISBN 955-9346-29-6

182 Pages

සිය අනාගත ඉලක්ක ජය ගැනීම සඳහා බාධක,දුෂ්කරතා මැඩගෙන ඉදිරියට යන දූ පුතුන් වෙනුවෙනි.

#BihisunuLamaKollaya #DMKarunarathne #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana #YowunNawakatha

 

Weight 0.167 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බිහිසුණු ළමා කොල්ලය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *