, , ,

ගාන්ධි

රු1,200.00

  • Author : සුජීව දිසානායක 
  • Gandhi (by Auto Biography.) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher : Susara Publisher 
  • First Edition 2015 
  • ISBN 978-955-676-980-7
  • 714 Pages

Availability: 3 in stock

Author : සුජීව දිසානායක 

Gandhi an Autobiography (by Gandhi) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher : Susara Publisher 

First Edition 2015 

ISBN 978-955-676-980-7

714 Pages

ලෝකයට මට අලුතින් ඉගැන්වීමට දෙයක් නැත. සත්‍ය සහ අවිහිංසාව ලෝකයේ කඳු තරම්ම ඉපැරණිය. 

-මහත්මා ගාන්ධි-

#Gandhi #SujeewaDissanayake #SinhalaPoth #Charithapadana

Weight 0.874 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගාන්ධි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *